Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta kaksi tuomiota sananvapautta koskevassa asiassa - Suomen pysyvä edustusto, YK : Ajankohtaista : Ulkoministeriö tiedottaa

SUOMEN PYSYVÄ EDUSTUSTO,
Yhdistyneet kansakunnat, New York


Permanent Mission of Finland to the UN
866 United Nations Plaza, Suite 222,
New York, N.Y. 10017, U.S.A
Puh. +1-212-355 2100, sanomat.yke@formin.fi
English | Suomi |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Lehdistötiedotteet, 14.1.2014 | Ulkoministeriö

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta kaksi tuomiota sananvapautta koskevassa asiassa

Tiedote 8/2014
14.1.2014

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on 14. tammikuuta antanut kaksi Suomea koskevaa tuomiota, joissa ei todettu Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 10 artiklan loukkausta.

Tapauksessa valittajat oli kansallisessa prosessissa tuomittu vuonna 2007 julkaistussa kirjassa tapahtuneesta yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoihin. Toinen valittajista oli tuomittu lisäksi maksamaan vahingonkorvausta henkisestä kärsimyksestä ja korvausta oikeudenkäyntikuluista. Kirjassa katsottiin ilmaistun entisen pääministerin yksityiselämän ydinalueelle kuuluvia, sukupuolielämää ja intiimejä yksityisiä tapahtumia koskevia tietoja ja vihjauksia, joiden julkistaminen ilman pääministerin lupaa oli ollut oikeudetonta.

EIT oli yhtä mieltä osapuolten kanssa siitä, että valittajien sananvapauteen oli puututtu. EIT totesi kuitenkin, että puuttumisesta oli säädetty lailla ja että sen oikeutettuna tavoitteena oli ollut muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaaminen. EIT:n mukaan syyt, joihin sananvapauteen puuttumiseksi oli vedottu, olivat merkityksellisiä ja riittäviä osoittamaan, että puuttuminen oli ollut välttämätöntä. EIT katsoi, että kansalliset tuomioistuimet olivat arvioineet tapausta EIS 10 artiklan mukaisesti ja että asiassa suoritetussa harkinnassa oli saavutettu kohtuullinen tasapaino eri intressien kesken. EIT kiinnitti erityistä huomiota siihen, että kaikki kansalliset tuomioistuimet, erityisesti korkein oikeus, olivat arvioineet perusteluissaan valittajien oikeutta sanavapauteen suhteessa entisen pääministerin maineeseen. EIT huomioi lisäksi sen, että korkein oikeus oli tarkastelussaan myös rajannut kirjan ongelmallisia kohtia, joiden osalta se katsoi välttämättömäksi rajoittaa valittajien sananvapautta entisen pääministerin yksityiselämän suojelemiseksi. EIT piti valittajien saamia sakkorangaistuksia kohtuullisina. Toisen valittajan maksettavaksi tuomittuja korvauksia EIT piti kohtuuttomina, muttei katsonut pelkästään tämän voivan johtaa asiassa toiseen lopputulokseen.

Ratkaisuissaan EIT totesi myös muun muassa, että vaikka kirjan painotus oli toisen valittajan yksityiselämässä, sisälsi kirja myös yleisesti kiinnostavia seikkoja. Tällaisilta osin kirjan julkaiseminen oli suuren yleisön tiedonsaantioikeuden kannalta oikeutettua. EIT kiinnitti huomiota myös siihen, että julkaistujen tietojen ei oltu edes väitetty olleen vääriä tai valittajin toimineen muutoin vilpillisesti. Niin ikään oli selvää, että entinen pääministeri oli kirjan julkaisemisen aikaan julkisuuden henkilö. Hänen voitiin odottaa sietävän yksityishenkilöä enemmän sellaista julkista tarkastelua, jolla saattoi olla negatiivinen vaikutus hänen kunnialleen tai maineelleen.

Lisätietoja: lainsäädäntösihteeri Satu Sistonen, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö, puh. 0295 351 789

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 14.1.2014


© Suomen pysyvä edustusto YK:ssa, New York | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot